Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží v internetovém obchodě www.queeneunike.com.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající 

Prodávajícím je internetový obchod www.queeneunike.com, jehož provozovatelem je Jan Fabo, IC 70365105

Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.  

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. 

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva prodávajícího s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.  

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. 

Objednávka a kupní smlouva  

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.queeneunike.com jsou závazné.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Nedílnou součástí objednávky je i výběr způsobu úhrady kupujícím a dodání zboží kupujícímu. Jsou-li s vybraným způsobem úhrady a dodání spojeny další poplatky, budou připočteny k celkové ceně za zboží. Kupující má možnost se před učiněním objednávky seznámit s nabízenými možnostmi úhrady a dodání, jakož i se souvisejícím poplatky. Kupující má rovněž možnost se před učiněním objednávky seznámit s úplnou konečnou celkovou cenou za objednávku.

Přijetí a odeslání objednávky je kupujícímu potvrzeno informativním e-mailem na jím v objednávce zadanou kontaktní e-mailovou adresu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku expedice objednaného zboží prodávajícím ke kupujícímu.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Storno objednávky - objednávku může kupující stornovat e-mailem. Stačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na kupujícího. Storno nelze provést v případě, kdy už je objednávka v expedici.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.queeneunike.com a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající,  prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

III. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V internetovém obchodě www.queeneunike.com jsou vždy aktuální a platné ceny vždy vč. DPH.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou za objednávku včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE, balné, dodání apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží a způsobu dodání.

IV. Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, 
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, 
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (potraviny, tabák. výrobky a jiné vymezené zákonem),
d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
e) na dodávku novin, periodik a časopisů, 
f) spočívajících ve hře nebo loterii,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, je kupující povinen zboží doručit (ne na dobírku) na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. 

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, zašle prodávajícímu písemný návrh na odstoupení od kupní smlouvy. V návrhu kupující uvede zboží a množství zboží k vrácení,  a dále číslo příslušné objednávky a číslo daňového dokladu, který byl ke zboží vystaven. Prodávající má plné právo návrh zcela zamítnout. Prodávající má právo učinit vlastní protinávrh. Prodávající může nabídnout kupujícímu náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany nebude odstoupení od kupní smlouvy možné.

Při vystavení dobropisu  může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). 

V. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

1. Platba předem na bankovní účet prodávajícího.

    Bankovní ústav: Raiffeisenbank, a.s.

    Číslo účtu: 6600182001

    Kód banky: 5500

    Variabilní symbol: číslo objednávky

Kupující je povinen vyplnit variabilní symbol správným číslem objednávky. Číslo objednávky kupující obdrží v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky.

Odpovědnost za správnou a včasnou platbu nese cele kupující.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost za neplnění svých povinností vůči kupujícímu, jestliže toto neplnění bylo způsobeno nesprávnou platbou kupujícím.

2. platba v hotovosti na dobírku při převzetí zboží

 V případě platby na dobírku je možno platit výhradně v hotovosti a to výhradně pracovníkovi distribuční společnosti, která zboží kupujícímu dodala.

Platba probíhá ve chvíli přebírání zboží kupujícím od pracovníka distribuční společnosti.

Kupující je povinen zaplatit přesnou částku. Distribuční společnosti nemají povinnost vracet rozdíl, pokud kupující u sebe nemá přesnou částku a platí větším obnosem.

V případě PPL je možné uhradit dobírku i platební kartou, pokud platební karta splňuje akceptační podmínky PPL a pokud u sebe pracovník PPL má funkční platební terminál.

VI. Dodací podmínky

Prodávající provádí dodání zboží ve spolupráci s následujícími distribučními společnostmi v rámci ČR, pokud není uvedeno jinak:

Česká Pošta - V pracovních dnech doručuje zpravidla do 48 hodin od expedice (dle podmínek České pošty má až 5 pracovních dní).
PPL - V pracovních dnech doručuje do 24 hodin od expedice do České republiky, do 48h do Slovenské republiky.

Základní popis průběhu dodání zboží kupujícímu.

Pokud kupující vybere způsob doručení Českou poštou bude zásilku doručovat poštovní doručovatel na dodací adrese, kterou kupující uvedl v objednávce, zpravidla do 48 hodin ode dne expedice, avšak dle platných podmínek České pošty v době expedice. Pokud kupující nebude na dodací adrese zastižen, poštovní doručovatel na místě zanechá oznámení o uložení zásilky, kde budou uvedeny podrobnosti, kdy a kde si může kupující zásilku vyzvednout. Kupující si následně na základě oznámení o uložení zásilky bude moci zásilku vyzvednout v otvíracích hodinách na příslušné poště do sedmi dnů od neúspěšného doručení.


Jestliže kupující zvolí doručení přes PPL  zásilka bude kupujícímu standardně doručována v rozmezí od 8 do 18 hodin do 24 hodin ode dne expedice. Možnost volby VEČERNÍHO DORUČENÍ od 17 až do 21 hodin ve vybraných lokalitách. Seznam vybraných lokalit se nalézá zde. Den před doručením zásilky PPL vždy informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Datum, adresu doručení nebo večerní doručení může kupující zdarma změnit dle jeho potřeb prostřednictvím PPL webu www.pplbalik.cz. V případě změny doručovacích parametrů je nejzazší termín pro doručení zásilky 7 dní od prvního pokusu o doručení. Řidič PPL bude kupujícího v den doručení zásilky kontaktovat na jím v objednávce uvedené tel. číslo, aby dohodl podrobnosti předání.V případě nezastižení bude PPL kupujícího informovat prostřednictvím emailu nebo SMS a zásilku kupujícímu automaticky doručí zdarma následující pracovní den. Jestliže doručení není úspěšné ani v případě druhého pokusu, bude zásilka uložena na příslušném depu po dobu 7 dní. Pro sjednání třetího doručovacího pokusu je nutno kontaktovat PPL. Cestu zásilky může kupující sledovat na webových stránkách www.ppl.cz, prostřednictvím mobilního webu http://m.ppl.cz nebo prostřednictvím mobilních aplikací PPL CZ pro iPhone nebo Andriod (ke stažení na webu PPL). Na stránkách www.ppl.cz lze využít harmonogram doručování s nejpravděpodobnějším časem doručení Vaší zásilky, dle PSČ doručení.

Objednané zboží je expedováno do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky, pokud je skladem. Prodávající vždy informuje kupujícího o odeslání zboží na jeho e-mailovou adresu. Pokud objednané zboží není skladem, prodávající kontaktuje kupujícího telefonicky a navrhne další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy. V případě, kdy kupující volí platbu předem na účet prodávajícího, je zboží expedováno do jednoho dne od připsání platby na účet prodávajícího.

 1. Kupující je povinen v objednávce zadat takové místo dodání, kde bude přítomen a schopen zásilku bezpečně od distribuční společnosti převzít. (doma, v zaměstnání…)
 2. Dodání probíhá výhradně v pracovních dnech a nejdříve následující den po odeslání zásilky.
 3. Daňový doklad je součástí zásilky a zároveň slouží jako záruční list.
 4. V případě, kdy kupující zmaří úspěšné dodání zásilky tím, že doručovanou zásilku odmítne převzít, nebo si jí ve stanovené lhůtě nevyzvedne z místa uložení, nebo jinak zmaří úspěšné dodání zásilky, takže taková zásilka se vrátí zpět k prodávajícímu, je to považováno za odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené s marnou expedicí – tj. poštovné a balné.
 5. Aktuální ceny poštovného a balného jsou zveřejněny na stránkách www.queeneunike.com
 6. Nekvalitní dodání:
  1. Dodací lhůta: Za dodržení dodací lhůty plně odpovídají distribuční společnosti. Pokud kupující neobdrží zásilku ve stanovené lhůtě a nebude mít od distribuční společnosti žádné zprávy o zásilce, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat distribuční společnost a apelovat na nápravu. Nedodržení dodací lhůty nemůže být uznáno jako důvod pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé nedodržením dodací lhůty distribuční společností.
  2. Informování o dodání: Za oznámení nebo domluvu o datu a čase dodání zásilky kupujícímu nese plnou odpovědnost distribuční společnost. Pokud kupující neobdrží zásilku ve stanovené lhůtě a nebude mít od distribuční společnosti žádné zprávy o zásilce, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat distribuční společnost a apelovat na nápravu. Kupující je povinen poskytnout distribuční společnosti součinnost potřebnou k úspěšnému dodání zásilky. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé pochybením distribuční společnosti při organizování dodání a takové pochybení nemůže být uznáno jako důvod pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
  3. Informování o uložení zásilky: Za oznámení o uložení zásilky na úložišti distribuční společnosti nese plnou odpovědnost distribuční společnost. Pokud kupující neobdrží zásilku ve stanovené lhůtě a nebude mít od distribuční společnosti žádné zprávy o zásilce, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat distribuční společnost a apelovat na nápravu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé pochybením distribuční společnosti v oznamování o uložení zásilky a takové pochybení nemůže být uznáno jako důvod pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.
  4. Poškození: Distribuční společnost je plně odpovědná za dodání nepoškozené zásilky. Kupující je plně odpovědný za důkladnou kontrolu neporušenosti obalu zásilky před jejím převzetím. V případě nálezu poškození na obalu zásilky je kupující povinen převzetí zásilky odmítnout a neprodleně o tom informovat prodávajícího. Prodávající se s kupujícím dohodne na dalším postupu individuálně. V případě poškození zásilky a může prodávající expedovat novou zásilku ihned nebo až po skončení reklamačního řízení s distribuční společností, pokud má zboží skladem. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé poškozením zásilky distribuční společností. Prodávající je při potvrzeném poškození zásilky distribuční společností povinen neprodleně expedovat zásilku novou, pokud má zboží skladem. Pokud prodávající další zboží skladem nemá, neprodleně kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu. Poškození zásilky distribuční společností nemůže být uznáno jako důvod pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.Poškození zjištěná kupujícím až po převzetí zásilky nemohou být předmětem reklamace a kupující v takovém případě nemá právo vymáhat jakoukoli náhradu po prodávajícím.
  5. Ztráta: Za ztrátu zásilky odpovídá plně distribuční společnost. . Pokud kupující neobdrží zásilku ve stanovené lhůtě a nebude mít od distribuční společnosti žádné zprávy o zásilce, je kupující povinen o tom neprodleně informovat prodávajícího e-mailem nebo telefonicky. Prodávající je povinen neprodleně kontaktovat distribuční společnost a apelovat na nápravu. V případě podezření na ztrátu zásilky je prodávající povinen zahájit s distribuční společností reklamační řízení. Prodávající není povinen expedovat novou zásilku dokud od distribuční společnosti neobdrží potvrzení o ztrátě původní zásilky. V případě potvrzení ztráty původní zásilky, prodávající expeduje zásilku novou, pokud má zboží skladem. Pokud prodávající další zboží skladem nemá, neprodleně kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu.   Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé ztrátou zásilky distribuční společností. Ztráta zásilky distribuční společností nemůže být uznáno jako důvod pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Součástí tohoto ustanovení VOP je i samostatný dokument „Dodací podmínky“

 VII. Akce a Registrace do akcí a Parterské weby

 1. Uvedením textu do poznámky vyjadřující souhlas či uvedením textu jež značí souhlas s účastí v akci či parterském programu, kterým je míněna akce či spolupráce s třetí stranou vyjadřuje zapisující souhlas se zpracováním osobních údajů a použitím těchto údajů k registraci v akci a partnerském programu k jeho registraci i u třetí osoby.

 VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.queeneunike.com a právním řádem platným v ČR.
 2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu
 3. Zboží na reklamaci kupující posílá v pevném obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Dále viz reklamační řád.
 4. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku spotřebitelem. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců u  kupujícího spotřebitele resp. 12 měsíců u kupujícího podnikatele. Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé nesprávným používáním / užíváním zakoupeného zboží kupujícím. Kupující je povinen se před použitím / užitím zakoupeného zboží důkladně seznámit s přiloženou odbornou dokumentací (návody, příbalové informace apod.) a řídit se jimi, včetně případných konzultací s lékaři.

 IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2012 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Za Queen Euniké Partner               

                                                             Jan Fabo

Nevanova 1070

163 00 Praha 6

e-mail: info@queeneunike.com